Faserne i projektet

MOBILIZE-projektet er inddelt i flere faser, se Figur 1.

Figur 1 Model for udvikling og evaluering af komplekse interventioner

Fase 1
UDVIKLING AF INDIVIDUALISERET TRÆNINGS- OG UDDANNELSESPROGRAM

I første del af projektet identificerede vi hvilken slags træning og uddannelse, der medfører den bedste behandlingseffekt hos patienter med mindst to kroniske sygdomme. Dette blev gjort dels gennem et kohortestudie af folk med knæ- eller hofteartrose og mindst en anden kronisk sygdom, som havde gennemgået et GLA:D®-forløb, dels gennem to systematiske reviews og metaanalyser, der samlede og opsummerede den tilgængelige evidens på området – det ene undersøgte hvilken slags træning og uddannelse, der medfører den bedste behandlingseffekt hos patienter med mindst to kroniske sygdomme og det andet undersøgte hvilke adfærdsændringsteknikker anvendt i patientuddannelse, der giver bedst effekt i forhold til livskvalitet hos patienter med multisygdom.

Herefter udviklede vi et 12-ugers trænings- og uddannelsesprogram på baggrund af eksisterende træningsanbefalinger og strategier, der understøtter adfærdsændringer. For at sikre en høj grad af brugerinddragelse gennemførte vi i den forbindelse fokusgruppeinterviews med patienter, sundhedsprofessionelle og andre relevante interessenter for at få deres reaktion på forskellige aspekter omkring træningsprogrammet.

Fase 2
Feasibility-studie

Da den første fase var overstået, testede vi programmet i et feasibility-studie med 20 patienter med multisygdom. Her anvendtes samme procedurer og effektmål som ved det efterfølgende RCT-studie, og vi indsamlede data ved opstart og efter 4 måneder. Erfaringerne fra feasibility-studiet brugte vi til at evaluere og implementere tilretninger inden lancering af RCT-studiet.

Fase 3
Effekt af individualiseret trænings- og uddannelsesprogram

Formålet med RCT-studiet er at undersøge, om det individualiserede trænings- og uddannelsesprogram giver bedre effekt i tillæg til standardbehandling målt på bl.a. fysisk funktion, livskvalitet, inflammation, kolesterol og blodsukker, fysisk aktivitetsniveau, blodtryk og smerter hos patienter med minimum to kroniske sygdomme. Til studiet rekrutterede vi i alt 228 patienter fra Region Sjælland. De inkluderede patienter blev fordelt ved lodtrækning til enten at gennemgå standardbehandling eller det individualiserede trænings- og uddannelsesprogram i ca. 12 uger. Vi er nu i gang med at indsamle data ved opstart, efter træningsafslutning ca. 4 måneder senere og efter 12 måneder. Hypotesen er, at det individualiserede trænings- og uddannelsesprogram vil forbedre bl.a. livskvalitet og fysisk funktion mere end standardbehandling hos patienter med flere kroniske sygdomme.

Fase 4
Implementering

Såfremt studiets resultater understøtter det, vil der i den sidste fase af MOBILIZE-projektet blive udviklet en model for implementering af det individualiserede trænings- og uddannelsesprogram i klinisk praksis.

VORES PUBLIKATIONER

Nedenfor kan du få et samlet overblik over artikler fra MOBILIZE:

Studie Formål Resultater   Link til artikel (open access)
Bricca et al. 2020

The benefits and harms of therapeutic exercise on physical and psychosocial outcomes in people with multimorbidity: Protocol for a systematic review

Protokol for systematisk review, der skal undersøge effekt og bivirkninger ved træning til mennesker med flere kroniske sygdomme. Bricca et al. 2020
Bricca et al. 2020

Benefits and harms of exercise therapy in people with multimorbidity: A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials

At undersøge effekt og bivirkninger ved træning til mennesker med flere kroniske sygdomme. Træning synes at være et sikkert behandlingstilbud, som har en positiv effekt på fysisk og psykosocial sundhed hos mennesker med flere kroniske sygdomme. Selv om evidensen var af lav kvalitet, så fremhæves træningens potentiale til at behandle denne patientgruppe. Bricca et al. 2020
Bricca et al. 2021

Infographic. Benefits and harms of exercise therapy in people with multimorbidity

Infografik til systematisk review om effekt og bivirkninger ved træning til mennesker med flere kroniske sygdomme. Bricca et al. 2021
Harris et al. 2021

Recruitment and retention rates in randomised controlled trials of exercise therapy in people with multimorbidity: a systematic review and meta-analysis

 

At kvantificere rekruttering og fastholdelse samt associerede forsøgs-, deltager- og interventionskarakteristika i randomiserede, kontrollerede forsøg, som evaluerer effekten af træning til mennesker med flere kroniske sygdomme.

 

Tre ud af fire projektdeltagere med multisygdom blev ved lodtrækning udvalgt til kontrollerede, randomiserede forsøg, der undersøgte forskellige træningsforløb, og ni ud af ti af disse deltog i sluttest efter forløbet. Resultaterne skal tolkes med forsigtighed på grund af store forskelle mellem de inkluderede studier. Harris et al. 2021
Pihl et al. 2021

Associations between comorbidities and immediate and one-year outcomes following supervised exercise therapy and patient education – A cohort study of 24,513 individuals with knee or hip osteoarthritis

At undersøge, om komorbiditet er associeret med ændringer i behandlingseffekt efter et 8-ugers trænings- og patientuddannelsesprogram til mennesker med knæ- eller hofteartrose. Programmet medførte bedre behandlingseffekt uanset hvilke sygdomskombinationer, deltagerne havde. Komorbiditet er således ikke associeret med dårligere eller bedre behandlingseffekt efter et 8-ugers trænings- og uddannelsesprogram til mennesker med artrose, hvilket betyder, at træning er en brugbar behandlingsform til mennesker med artrose, uanset hvilke andre sygdomme, de måtte have. Pihl et al. 2021

 

Aagaard 2021

Living with multiple chronic conditions: how exercise helps me self-manage my conditions

Gregers Aagaard, en af vores patientpartnere i MOBILIZE, fortæller om livet med multisygdom. Træning har hjulpet Gregers til en bedre hverdag, både mentalt og fysisk. Aagaard 2021
Pihl et al. 2022

Prognostic Factors for Health Outcomes After Exercise Therapy and Education in Individuals With Knee and Hip Osteoarthritis With or Without Comorbidities: A Study of 37,576 Patients Treated in Primary Care

At undersøge prognostiske faktorer for behandlingseffekt efter et 8-ugers superviseret trænings- og patientuddannelsesforløb for mennesker med knæ- og/eller hofteartrose alene eller med samtidig forhøjet blodtryk, hjerte- eller lungesygdom, diabetes eller depression. Alder, tro på egen evne til at håndtere sin situation, selvvurderet helbred og smerte kan være med til at forudsige behandlingseffekten af et 8-ugers trænings- og patientuddannelsesforløb for mennesker med artrose, uanset hvilke andre sygdomme, de har. Pihl et al. 2022
Jäger et al. 2022

Putting the pieces together: A qualitative study exploring perspectives on self-management and exercise behavior among people living with multimorbidity, healthcare professionals, relatives, and patient advocates

At udforske multisyge menneskers, pårørendes, sundhedsprofessionelles og repræsentanter for patientforeningers perspektiv på egenhåndtering og træningsadfærd.

 

Alle fire grupper havde en grundlæggende fælles forståelse, men hver især påpegede også specifikke udfordringer. Fremtidige interventioner og initiativer med fokus på træningsadfærd hos mennesker med multisygdom bør adressere nogle af de barrierer, vi fandt i vores studie: smerter, træthed, åndenød, manglende motivation, økonomi, tilgængelighed, mangel på opbakning. Jäger et al. 2022
Bricca et al. 2022

Personalised exercise therapy and self-management support for people with multimorbidity: Development of the MOBILIZE intervention

At give en detaljeret beskrivelse af udviklingen af MOBILIZE-interventionen, som kan anvendes som model for fremtidige artikler om udvikling af interventioner, og som kan være med til at skabe transparens og reducere unødig forskning. Vi har udviklet et individualiseret trænings- og uddannelsesprogram til mennesker med flere kroniske sygdomme. Det vil efterfølgende blive undersøgt, om interventionen har bedre effekt end sædvanlig behandling alene i et randomiseret, kontrolleret forsøg. Bricca et al. 2022
Jäger et al. 2022

Mapping interventional components and behavior change techniques used to promote self-management in people with multimorbidity: a scoping review

At kortlægge litteraturen omkring patientuddannelse med fokus på egenhåndtering til mennesker med flere kroniske sygdomme. Resultaterne viste, at interventioner i høj grad baseres på adfærdsterapi samt teori om adfærdsændring og programmer til håndtering af kronisk sygdom. De hyppigst anvendte adfærdsændringsteknikker fandtes i kategorierne Social Support, Feedback and Monitoring samt Goals and Planning. Jäger et al. 2022
Bricca et al. 2022

Effect of In-Person Delivered Behavioural Interventions in People with Multimorbidity: Systematic Review and Meta-analysis

At undersøge effekten af adfærdsinterventioner blandt mennesker med flere kroniske sygdomme samt at identificere adfærdsændringsteknikker, der giver de bedste resultater. Adfærdsinterventioner med fokus på livsstilsændringer kan forbedre sundhedsrelateret livskvalitet samt fysisk funktion, og reducere symptomer på depression. Der fandtes dog kun lille eller ingen effekt på fysisk aktivitet og vægttab blandt mennesker med flere kroniske sygdomme. Evidensen for fysisk aktivitet og vægttab var af lav kvalitet, og de opnåede resultater reduceredes med tiden. Dog rapporterede studier, som anvendte adfærdsændringsteknikkerne Action Planning og Social Support (practical), mere fysisk aktivitet og større vægttab. Bricca et al. 2022
Skou et al. 2023

Personalised exercise therapy and self-management support for people with multimorbidity: feasibility of the MOBILIZE intervention

At evaluere gennemførlighed af træning og patientuddannelse til mennesker med multisygdom forud for et randomiseret, kontrolleret forsøg.

 

Træning og patientuddannelse er gennemførlig til behandling af mennesker med multisygdom. Det efterfølgende randomiserede, kontrollerede forsøg, som tilpasses i henhold til progressionskriterierne og feedback fra nærværende studie, vil fortælle os, om interventionen har bedre effekt end sædvanlig behandling alene. Skou et al. 2023
Skou et al. 2023

Study protocol for a multicenter randomized controlled trial of personalized exercise therapy and self-management support for people with multimorbidity: The MOBILIZE study

At beskrive designet af MOBILIZE, et pragmatisk multicenter randomiseret interventionsstudie, som udføres på fem interventionssteder rundt omkring i Region Sjælland.

 

Det randomiserede interventionsstudie vil give os vigtig viden om hvilken behandling, der er den bedste til mennesker med multisygdom, og såfremt studiets resultater understøtter det, vil der blive udviklet en model for implementering af programmet i klinisk praksis. Skou et al. 2023
 

Her finder du ikke-fagfællebedømte blogartikler:

Skou et al. 2019

MOBILIZE – Bedre sundhed for mennesker med multimorbiditet gennem individualiseret træning og uddannelse

Artikel som beskriver MOBILIZE-projektet MOBILIZE-studiet vil bidrage med ny viden om, hvilken behandlingsform, der er den bedste for patienter med multimorbiditet. Denne viden er vigtig, så vi i fremtiden kan tilbyde den bedste behandling til denne store og voksende patientgruppe.

 

Skou et al. 2019
Bricca et al. 2020

Exercise as therapy: its surprising potential to treat people with multiple chronic conditions

Blog som opsummerer fundene fra det systematiske review Benefits and harms of exercise therapy in people with multimorbidity: A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Træning kan være et sikkert behandlingstilbud i stedet for øget udskrivelse af medicin til mennesker med flere kroniske sygdomme.

 

Bricca et al. 2020
Bricca et al. 2021

Træning som behandling til mennesker med multisygdom

Artikel som opsummerer fundene fra Benefits and harms of exercise therapy in people with multimorbidity: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Mennesker med multisygdom kan forbedre mental og fysisk sundhed ved at træne to til tre gange om ugen. Både aerob træning og styrketræning, eller en kombination af begge, kan forbedre sundheden uanset hvilke sygdomme, patienten måtte have. I alle tilgængelige studier har træningen været helt eller delvist superviseret.

 

Bricca et al. 2021
Jäger et al. 2022

Exercise Behavior Change for People Living with Multimorbidity

Blog som opsummerer fundene fra det kvalitative studie Putting the pieces together: A qualitative study exploring perspectives on self-management and exercise behavior among people living with multimorbidity, healthcare professionals, relatives, and patient advocates Vi giver klinikere redskaber til at adressere barrierer for træning hos mennesker med multisygdom. Jäger et al. 2022

 

 

Her kan du læse artikler relateret til MOBILIZE-projektet:

 

Studie Formål Resultater   Link til artikel (open access)
Bricca et al. 2022

The Quality of Health Apps and Their Potential to Promote Behavior Change in Patients With a Chronic Condition or Multimorbidity: Systematic Search in App Store and Google Play

At vurdere kvaliteten af sundheds-apps og deres potentiale til at understøtte adfærdsændringer. Apps til mennesker med en eller flere kroniske sygdomme synes at være af en fornuftig kvalitet, men har kun lav til moderat potentiale til at understøtte adfærdsændringer. Bricca et al. 2022
Jørgensen et al. 2022

Objectively measured physical activity levels and adherence to physical activity guidelines in people with multimorbidity—A systematic review and meta-analysis

At kortlægge objektiv måling af fysisk aktivitetsniveau samt andelen af voksne med multisygdom, som lever op til retningslinjer for fysisk aktivitet.

 

 

Fysisk aktivitetsniveau samt overholdelse af retningslinjerne varierede voldsomt fra langt under til over, afhængig af intensiteten af den fysiske aktivitet. Kvaliteten af evidensen er dog lav, hvilket understreger behovet for forskning af høj kvalitet på området. Jørgensen et el. 2022
Skou et al. 2022

Multimorbidity

At give et globalt overblik over epidemiologi, potentielle underliggende mekanismer og patofysiologi, diagnose, forebyggelse, håndtering samt behandlingsresultater af multisygdom.

 

Multisygdom er stigende og udgør en stor, global udfordring for sundhedssystemet. Mekanismer, der ligger til grund for udviklingen af multimorbiditet, er komplekse og indbyrdes forbundne. Multisygdom kræver personcentreret og koordineret behandling med udgangspunkt i den enkeltes behov og præferencer. Der er behov for ny evidens, der kan understøtte effektiv forebyggelse og behandling og forbedre patienternes resultater. Skou et al. 2022
Zangger et al. 2023

Benefits and Harms of Digital Health Interventions Promoting Physical Activity in People With Chronic Conditions: Systematic Review and Meta-Analysis

At vurdere effekten af digitale sundhedsløsninger til fremme af fysisk aktivitet blandt mennesker med en eller flere kroniske sygdomme.

 

Anvendelse af digitale sundhedsløsninger resulterede i en lille forbedring i fysisk aktivitet, fysisk funktion og livskvalitet samt et mindre fald i symptomer på depression, men ingen ændringer i symptomer på angst sammenlignet med sædvanlig behandling. Zangger et al. 2023
Bricca et al. 2023

Management of multimorbidity

At fremhæve behandlingsmuligheder, som potentielt kan forbedre tilværelsen for mennesker med multisygdom.

 

Eksperter og den tilgængelige evidens er enige om, at klinikere, der arbejder med multisyge, bør vurdere, om medicin er hensigtsmæssig/afmedicinering, henvisning til træning samt screening og behandling for komorbid depression. Bricca et al. 2023
Bricca et al. 2023

Fysisk aktivitet og træning som behandling ved multisygdom

At sammenfatte, hvilken rolle fysisk aktivitet spiller, samt hvilke fordele og uhensigtsmæssige konsekvenser, der er ved træning som behandling til mennesker med multisygdom, og hvilken betydning dette har for klinisk praksis. Baseret på den foreliggende evidens for effekten af fysisk aktivitet og træning som behandling af enkeltsygdomme og multisygdom bør klinikere opmuntre og motivere patienter til at integrere fysisk aktivitet i deres dagligdag, fx gennem anvisning af social støtte samt tilskyndelse til planlægning af adfærd. På samme måde kan patienter, der har behov for at forbedre deres fysiske funktionsniveau og livskvalitet samt at lindre symptomer fra deres kroniske sygdomme, henvises til fysioterapeuter eller til deres kommune med henblik på deltagelse i et struktureret, superviseret træningstilbud. Bricca et al. 2023
Her finder du ikke-fagfællebedømte blogartikler:
Bricca et al. 2021

Don’t judge an App by its cover!

Blog som giver et overblik over kvaliteten af de mest downloadede Apps til mennesker med en eller flere kroniske sygdomme. Vi anbefaler, at patienter og klinikere, som ønsker at anvende Apps til behandling af kronisk sygdom, kigger efter Apps af en vis kvalitet, som har potentiale til at ændre adfærd under hensyntagen til teknisk snilde, behov og præferencer. Bricca et el. 2021
Bricca et al. 2023

Can digital health help solve the global pandemic of physical inactivity and chronic conditions?

Blog som opsummerer fundene fra det systematiske review med titlen Benefits and Harms of Digital Health Interventions Promoting Physical Activity in People With Chronic Conditions. Digitale sundhedsløsninger har potentiale til at øge det fysiske aktivitetsniveau hos mennesker med en eller flere kroniske sygdomme. Bricca et al. 2023