Faserne i projektet

MOBILIZE-projektet er inddelt i flere faser, se Figur 1.

Figur 1 Model for udvikling og evaluering af komplekse interventioner

Fase 1
Udvikling af individualiseret trænings- og uddannelsesprogram

I første del af projektet identificeres hvilken slags træning og uddannelse, der medfører den bedste behandlingseffekt hos patienter med mindst to kroniske sygdomme. Dette gøres dels gennem et kohortestudie af folk med knæ- eller hofteartrose og mindst en anden kronisk sygdom, som har gennemgået et GLA:D®-forløb, dels gennem to systematiske reviews og metaanalyser, der samler og opsummerer den tilgængelige evidens på området – det ene undersøger hvilken slags træning og uddannelse, der medfører den bedste behandlingseffekt hos patienter med mindst to kroniske sygdomme og det andet undersøger hvilke adfærdsændringsteknikker anvendt i patientuddannelse, der giver bedst effekt i forhold til livskvalitet hos patienter med multisygdom.

Herefter udvikles et 12-ugers trænings- og uddannelsesprogram på baggrund af eksisterende træningsanbefalinger og strategier, der understøtter adfærdsændringer. For at sikre en høj grad af brugerinddragelse gennemføres i den forbindelse fokusgruppeinterviews med patienter, sundhedsprofessionelle og andre relevante interessenter for at få deres reaktion på forskellige aspekter omkring træningsprogrammet.

Fase 2
Feasibility-studie

Når den første fase er overstået testes programmet i et feasibility-studie med 30 patienter med multisygdom. Her anvendes samme procedurer og effektmål som ved det efterfølgende RCT-studie, og der indsamles data ved opstart og efter 12 uger. Erfaringerne fra feasibility-studiet bruges til at evaluere og implementere eventuelle tilretninger inden lancering af RCT-studiet.

Fase 3
Effekt af individualiseret trænings- og uddannelsesprogram

Formålet med RCT-studiet er at undersøge, om det individualiserede trænings- og uddannelsesprogram giver bedre effekt i tillæg til standardbehandling målt på bl.a. fysisk funktion, livskvalitet, inflammation, kolesterol og sukkerstofskiftet målt i blodet, fysisk aktivitetsniveau, blodtryk og smerter hos patienter med minimum to kroniske sygdomme. Til studiet rekrutteres 228 patienter fra sygehuse og kommuner i Region Sjælland. De inkluderede patienter fordeles ved lodtrækning til enten at gennemgå standardbehandling eller det individualiserede trænings- og uddannelsesprogram i ca. 12 uger. Der indsamles data ved opstart og efter træningsafslutning ca. 12 uger senere. Hypotesen er, at det individualiserede trænings- og uddannelsesprogram vil forbedre bl.a. livskvalitet og fysisk funktion mere end standardbehandling hos patienter med flere kroniske sygdomme.

Fase 4
Implementering

Såfremt studiets resultater understøtter det, vil der i den sidste fase af MOBILIZE-projektet blive udviklet en model for implementering af det individualiserede trænings- og uddannelsesprogram i klinisk praksis.